Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van JB Autonet,

Versie geldig vanaf 01-10-2016

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van JB Autonet. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. JB Autonet behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door JB Autonet erkend.
1.4 JB Autonet garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering/Aflevering
2.1 Levering vindt plaats zoals aangeboden.
2.2 Bestelde producten worden bezorgd aan het daartoe door de afnemer opgegeven afleveradres. De producten zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van aflevering
2.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal JB Autonet de bestellingen binnen 30 dagen in behandeling nemen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 7 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.4 Voor verzending van bestellingen brengt JB Autonet verzendkosten in rekening.
2.5 JB Autonet streeft ernaar om binnen 3-7 werkdagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. JB Autonet is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
2.6 Aan de leveringsplicht van JB Autonet zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door JB Autonet geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
2.7 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.

Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels vooruitbetaling per bank , iDEAL, Paypal. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum c.q. datum opdrachtbevestiging is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1.25% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van JB Autonet en de verplichtingen van de afnemer jegens JB Autonet onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien JB Autonet haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.5 Indien JB Autonet kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9.6 Indien de opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt, heeft JB Autonet het recht bij een eventuele volgende levering een voorschot op de betaling, dan wel een andere zekerheidstelling te verlangen.
9.7 JB Autonet is bevoegd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te vragen, alsook de kredietwaardigheid van de opdrachtgever naar eigen keuze te beoordelen.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt JB Autonet zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden JB Autonet slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van JB Autonet gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 JB Autonet kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan JB Autonet heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij JB Autonet. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt JB Autonet er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

< > waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen< > of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft< > die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben< > goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen goederen of diensten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

6. Garantie
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer alvorens over te gaan tot een schriftelijke melding aan JB Autonet. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan JB Autonet schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door JB Autonet gegrond worden bevonden, zal JB Autonet naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen.
6.5 JB Autonet is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van een desbetreffend persoon.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij JB Autonet, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van JB AutonetJB Autonet houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 JB Autonet respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 JB Autonet maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen JB Autonet en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door JB Autonet op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 JB Autonet behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling per bank, iDEAL of paypal.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van JB Autonet gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10.Aansprakelijkheid
10.1 JB Autonet is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Eigendom van alle door JB Autonet aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij JB Autonet zolang de afnemer de vorderingen van JB Autonet uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van JB Autonet wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
11.2 De door JB Autonet geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan JB Autonet of een door JB Autonet aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin JB Autonet haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
11.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht JB Autonet zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
11.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Autogemak.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen JB Autonet en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dronten kennis, tenzij JB Autonet er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

KOPTEKST

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2024 JB Autonet | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel